Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1 Definities
Deelnemer: Een ieder die een overeenkomst sluit met De Bokstrainer Basement-Gym.

VOF (De Bokstrainer Basement-Gym)
Basement-gym ,gevestigd te (1071 WL) Amsterdam aan de Bronckhorststraat 3.

Deelnemersovereenkomst:
De overeenkomst tussen De Bokstrainer Basement-Gym en een Deelnemer.

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan De Bokstrainer Basement-Gym zoals weergegeven in de deelnemersovereenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen De Bokstrainer Basement-Gym en iedere Deelnemer.

2.2 Alle bedingen in deze deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van De Bokstrainer Basement-Gym en alle personen die voor De Bokstrainer Basement-Gym werkzaam zijn en/of door De Bokstrainer Basement-Gym zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Deelnemersovereenkomst

3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en De Bokstrainer Basement-Gym komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van De Bokstrainer Basement-Gym. De deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze deelnemersvoorwaarden opzegbaar.

3.2 De door de Deelnemer ingevulde deelnemersovereenkomst en deze deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van De Bokstrainer Basement-Gym en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en
mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan De Bokstrainer Basement-Gym aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan De Bokstrainer Basement-Gym worden verstrekt.

3.4 De deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze deelnemersvoorwaarden gesloten
deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.5 Indien een Deelnemer een deelnemersovereenkomst met De Bokstrainer Basement-Gym heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen
van de met De Bokstrainer Basement-Gym gesloten deelnemersovereenkomst te herroepen.

3.6 Indien de Deelnemer de deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan De Bokstrainer Basement-Gym gedane betalingen retour, tenzij de
Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van De Bokstrainer Basement-Gym en/of u de locatie van De Bokstrainer Basement-Gym heeft betreden.

3.7 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend pakket bij De Bokstrainer Basement-Gym af te nemen dan blijven de voorwaarden van de overeenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort
van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.8 Wij hanteren een minimale leeftijd van 18+ in de gym, uitzonderingen daargelaten.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van De Bokstrainer Basement-Gym dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan De Bokstrainer Basement-Gym te zijn voldaan.

4.2 De Deelnemer machtigt De Bokstrainer Basement-Gym door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden om de aan De Bokstrainer Basement-Gym verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.

4.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5.

4.4 De Bokstrainer Basement-Gym behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

4.5 De door de Deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van De Bokstrainer Basement-Gym, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de
macht van De Bokstrainer Basement-Gym liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet gerestitueerd.

Artikel 5 Opzegging Deelnemersovereenkomst

5.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk opzeggen. De Bokstrainer Basement-Gym zal na ontvangst van de schriftelijke
opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met De Bokstrainer Basement-Gym, bij gebreke waarvan De Bokstrainer Basement-Gym ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring
tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.

5.3 De Bokstrainer Basement-Gym heeft het recht om de deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen, indien:
– De Deelnemer zich naar de mening van De Bokstrainer Basement-Gym schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;
– Als de Deelnemer de regels van De Bokstrainer Basement-Gym stelselmatig overtreedt; of
– Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt van de deelnemerskaart van de Deelnemer.

Artikel 6 Risico en Aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik van de faciliteiten van De Bokstrainer Basement-Gym voor onder meer niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke
aard dan ook bij De Bokstrainer Basement-Gym is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

6.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

6.3 Zowel De Bokstrainer Basement-Gym als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.

6.4 De Bokstrainer Basement-Gym en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

6.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van De Bokstrainer Basement-Gym, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

6.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van De Bokstrainer Basement-Gym en ieder
ander van wiens hulp De Bokstrainer Basement-Gym gebruik maakt bij de uitvoering van de deelnemersovereenkomst.

Artikel 7 Persoonsgegevens en privacybeleid

7.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan De Bokstrainer Basement-Gym verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en e-mailadres.

7.2 Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan De Bokstrainer Basement-Gym toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van De Bokstrainer Basement-Gym. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door De Bokstrainer Basement-Gym gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De Bokstrainer Basement-Gym zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen.

7.3 Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze deelnemersvoorwaarden aan De Bokstrainer Basement-Gym ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van De Bokstrainer Basement-Gym per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 mei 2017.

8.2 In het geval dat enige bepaling in deze deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
De Bokstrainer Basement-Gym en deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

8.3 Iedere rechtsverhouding met De Bokstrainer Basement-Gym wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en De Bokstrainer Basement-Gym die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.